Hallberg-rassy HR 48 HT
Hallberg-Rassy 48 with Hardtop
Hallberg-Rassy 48 with Hardtop
Source www.bymnews.com
Hallberg Rassy 48
Hallberg Rassy 48
Source www.theyachtmarket.com
Hallberg Rassy 94 Kutter
Hallberg Rassy 94 Kutter
Source www.theyachtmarket.com
Hallberg Rassy 48
Hallberg Rassy 48
Source www.theyachtmarket.com
Hallberg Rassy 36
Hallberg Rassy 36
Source www.theyachtmarket.com